FAB menu

Adds advanced functionalities to FABs.

  • Linear submenu
  • Radial submenu
  • Checkable FABs
  • Progress FABs

FAB-menu

GitHub