ChatAppWithSocketIO

Bài tập lớn môn Mạng máy tính về sử dụng socket trong giao tiếp online

Cách dùng

  • Clone về mở file index.js trong package server trên terminal, chạy

node index.js

để khởi chạy server.

  • Dùng ngrok để public:

ngrok http 3000
  • Cop link tạo từ ngrok paste vào URL_SERVER trong file Constant.kt
  • Chạy app và chat 🙂

GitHub

View Github